Page:Sibu Congkan Sanbian464-陳基-夷白齋稿-6-4.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


句讀訓故以求夫詩書禮樂之說夫居髙則軆夷則神鬯神鬯

則𠩄業也勤故即雅㑹而弦且謌者孟逹将以責勤其子也由

是撤匏竹薦几格經史百氏㫄午聮絡朝夕相與紬繹磨礱扵

其中然有不SKchar而自勤者豈居之移氣⿺辶䖏如是㢤盖栁子𠩄謂

交相賛者固不得專羙戴氏時𡻕之秋風日始癘環視堂下水

潦之盛者日以縮卉木之華者日以實而余與緬仰則觀夫陰

陽之運化俯則䆒夫物理之盈虚而風雨霜露之教昭昭也盖

道之大原岀扵天而聖人純乎天者也今余與緬入則求之扵

詩書禮樂出則見之扵風雨霜露天也聖人也豈欺我㦲且人

莫不知教其子也而其教皆始扵句讀訓詁然而止扵句讀訓

詁而已者非余之𠩄聞也令余之𠩄與語緬者豈徒𥝠扵緬㢤

亦囙以自朂云尓遂書扵壁以為雅㑹堂東軒記至正十二年