Page:Sibu Congkan Sanbian471-謝肅-密菴稿-4-3.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


偏之𠩄滯夫竹有本故䏻貫四時而常若則君子之扵學也

不為它技之𠩄變盖不變扵他技不滯扵一隅則惟道是適

而𠩄守弥堅推以澤物則沛乎莫禦此格物之學深得水竹

之妙扵形跡之外不亦樂乎斯樂也思恭宜有以自取之矣

遂書以識焉

  天光雲影軒記

吾邑有隠君子曰貝彦中氏自父祖而上世業儒諱欽世者

紹興二十四年登進士苐官建康軍莭度僉判僉判公生

𥫄慶淳熈五年亦以明經中其科授廣徳軍教授至彦中五

世矣彦中資純静脩徳務學克紹先緒然不慕仕進而其意

慊如也即故宅西偏作軒四楹地亢而夷雖當人境而出乎

氛埃之表非㳺心扵髙明者則莫宜居彦中居而宜之鑿池