Page:Sibu Congkan Xubian078-吳兢-貞覌政要-1-1.djvu/502

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


貞觀政要卷第七        戈直集論

  崇儒學二十七    論文史二十八

  論禮樂二十九

   崇儒學第二十七凡六

太宗初踐祚即於正殿之左置弘文舘精選天下文

儒令以本官令平兼署學士給以五品珍膳更日宿

更平以𦗟朝之𨻶引入内殿討論墳典論平商略

政事或至夜分乃罷又詔勲賢三品已上子孫為弘

文學生舊本此與後三章通為一章今按崇儒雖同典故則異分為三章又按通鑑武徳九年

月上於弘文殿聚四部書二十餘萬卷置弘文館於殿側精選天下文學之士虞世南褚亮姚思廉歐陽