Page:Sibu Congkan Xubian096-陸遊-陸氏南唐書-3-3.djvu/77

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


志十卷唐滁州刺史王顔𢰅𧺫天祐乙丑止昇元癸𫑗烈祖實録十三卷内缺二卷呉録二十卷並高逺𢰅逺傳書未成卒㷊其草故多遺落江南錄十卷宋太宗以徐

鉉湯悦皆唐舊臣命𢰅之晁無咎曰王安石言鉉書至亡國之際不言其君之過但以曆數存亡論之扵春秋箕子之義為得也然潘佑以直見殺而鉉書佑𣦸以妄豈

帷厚誣忠臣其欺君亦甚丗多以此言為然獨劉道得佑子華𠩄上父事迹畧与江南錄同乃知鉉等非欺誣也悅即投崇義避宋諱改姓因并易名江南别録四卷宋

陳彭年𢰅呉唐四主傳也南唐近事二卷江表傳三卷並鄭文宝𢰅江南野史二十卷宋龍衮𢰅凡八十四傳江南館載二卷其序言鉉等奉詔為江南錄後王舉 路

振陳彭年楊億皆有書大槩皆不足以史稱而衮尤甚熈寧八年得鄭君𠩄遺扵楚州其事有六家𠩄遺或小異者刪落是正以𩔖相従云鄭君序者皆不著

名巳上并馬胡二家凡十一書惟陸㳺編取折𮕵成此書也㳺亦不著名以他書𦒱而知豈時以私著避也

元宗俱永切不音景字通作逖近濁唐天文志流星尾長丈餘出紫薇入濁大星自東濁際西流有聲如雷竇苹音訓曰

天与地際處曰濁案宋天文志有星出濁有星出東壁東北速行至濁沒六月朔日食五分至酉六刻帶二分入濁不見七月月食丑五刻虧見東北方食及二分半入

濁不見食甚及復五月月食戍一刻虧見東南方濁未圓六分仕東井度中至五刻復以日月食朔望出沒之際𮗚竇說益眀矣又凡此書星變五代史通鑑皆不載

盖其史失之少㣲長垣各四星在南方張度於倫切美好也他勞切玉名痂林切