Page:Sibu Congkan Xubian100-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-002.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   慶四年改設宗室提牢廳主事二員滿漢各一員司庫一員

   贓罰庫滿洲庫使二員贓罰庫滿洲司獄八員滿洲四員漢軍二員

   漢二筆帖式一百二十四員滿洲一百五員𫎇古四員漢軍十五

  

  工部尚書二員滿漢各一員侍郎四員左右滿漢各一員堂主

   事四員滿洲三員漢軍一員司務二員滿漢各一員繕本筆帖

  式十員滿郎中二十五員營繕司滿洲四員𫎇古漢各一員虞衡司

   滿洲四員漢一員都水司滿洲五員漢一員屯田司滿洲四員漢一員製造庫滿洲二員漢一

   員外郎二十五員營繕司滿洲五員漢一員虞衡司滿洲三員宗室𫎇

   古漢各一員都水屯田二司均滿洲五員漢一員節慎庫滿洲一員 按虞衡司舊設滿洲四