Page:Sibu Congkan Xubian102-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-004.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   永元八年復爲廣陽郡治三國魏爲燕國治晉因之後魏爲幽州燕郡治齊周因之隋爲涿郡治

   唐爲幽州治遼初改曰薊北縣開泰元年又改曰析津縣爲燕京析津府治宋宣和中爲燕山府治

   貞元二年始改曰大興爲中都大興府治元爲大都路治明洪武初爲北平府治永樂中爲順天

   府治 本朝因之宛平縣附郭治府西偏東西距一百九十三里南北距一百十里東至

   大興縣界三里西至良鄉縣界一百九十里南至固安縣界九十里北至昌平州界二十里東南至

   東安縣治一百二十里西南至良鄉縣治七十里東北至順義縣治六十里西北至昌平州治七十

   五里本漢薊縣地唐建中二年析置幽都縣與薊縣並治幽州郭下遼開泰元年改曰宛平爲析津

   府治宋宣和中爲燕山府治金爲大興府治元爲大都路治明爲順天府治 本朝因之良鄉

   縣在府西南七十里東西距三十二里南北距六十里東至宛平縣界二十里西至房山縣界十

   二里南至涿州界四十五里北至房山縣界十五里東南至固安縣治七十里西南至涿州治七十