Page:Sibu Congkan Xubian104-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-006.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  縣治七十里西南至祁州治三十里東北至高陽縣治八十里西北至完縣治一百二十里漢置蠡

  吾縣屬𣵠郡後漢為侯國屬中山國晉屬高陽國後魏屬高陽郡北齊廢蠡吾縣入博野唐宋皆為

  博野縣地明洪武元年移博野於故蠡吾縣界屬祁州六年改屬保定府 本朝因之望都

  縣在府西南九十里東西距七十五里南北距四十五里東至博野縣界五十五里西至唐縣界

  二十里南至定州界三十里北至完縣界十五里東南至祁州界五十里西南至定州界三十里東

  北至滿城縣界十五里西北至唐縣界二十里戰國趙慶都邑漢置望都縣屬中山國後漢及晉因

  之後魏初屬中山郡孝昌中屬北平郡北齊省入北平縣隋開皇六年復置望都縣大業初省唐武

  德四年復置屬定州五代因之宋屬中山府金改曰慶都元屬真定路太宗十一年改屬保定路明

  屬保定府 本朝初因之乾隆十一年  高宗純皇帝巡幸五臺  鑾輿經此以縣與堯

  母同名仍改為望都縣容城縣在府東北九十里東西距四十里南北距二十七里東至