Page:Sibu Congkan Xubian108-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-010.djvu/141

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 人慕其德因即其故里建亭遂以梅花名之 本乾隆十五年重加開拓囘廊曲檻碧水平橋蔚

 然勝覽是秋  高宗純皇帝巡幸中州 駐蹕於此有  御題梅花亭詩及

 御書璟着梅花賦並寫梅一株俱勒石於亭 按南和縣城西門外亦有梅花亭明萬厯中知縣孫

 鳴時嘉禾樓在邢臺縣城西宋元豐元符間雨奏嘉禾之瑞樓得名於此檀臺

 在沙河縣南史記趙成侯二十年魏獻榮椽因以為檀臺後漢書郡國志襄國有檀臺鬭雞

 臺在南和縣有二一在大南門外官道東數十步一在官道西數十步相傳宋公子鬬雞之處

 沙邱臺在平鄉縣東北史記趙公子成李兑團主父三月餘餓死沙邱宫又秦始皇三十七

 年崩於沙邱平臺漢書地理志紂所作沙邱臺在鉅鹿縣東北七十里水經注衡漳逕沙邱臺東括

 地志臺在平鄉縣東北二十里舊志今平鄉東北有王固岡岡東北十餘里有太平臺村東去廣宗

 鄉八里其東又有小平臺村即故沙邱臺遺址也張耳臺在唐山縣西北元和志在堯山