Page:Sibu Congkan Xubian109-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-011.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   官也終散騎常侍魏傳弓鉅鹿人為監察御史嫉中人輔信義欲勘奏其姦竇懐貞曰是

   安樂主所信任者奈何繩之傳弓曰王綱壊矣正坐此屬殺之即死無悔終司農丞︹宋︺陳薦

   沙河人舉進士從韓琦定州河東幕府性木彊簡澹琦每語人曰亷於進勇於退嫌疑間毫髮不處

   與人交久而不變如彦升者無幾也神宗時累遷資政殿學士屢求退以為本州命兩省燕餞資善

   堂擢其子厚御史臺主簿卒贈光禄大夫王覺邢州人六世同居真宗時旌表仍蠲其課調

   ︹元︺劉秉忠邢州人生而風骨秀異志氣英爽不羈八嵗入學日誦數千百言年十七為邢

   臺節度使府令史以養其親㝷棄去隱武安山中為僧後逰雲中世祖在潜邸海雲禪師被召過雲

   中聞其博學多材藝邀與俱行旣入見應對稱㫖遂留藩邸上書數千百言皆天下大計世祖征大

   理雲南及伐宋每以天地好生力贊於上所到全活不可勝計至元初拜太保參領中書省事旣受

   命以天下為巳任知無不言每因顧問輒推薦人物他如頒章服舉朝儀給俸禄定官制皆自秉忠