Page:Sibu Congkan Xubian110-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-012.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


︹陵墓︺蒼頡冢明統志在南樂縣西三十五里縣志又有赫胥陵在縣東四十里皆傅會也

 ︹夏︺關龍逢墓在長垣縣南寰宇記在龍城東墓側有祠︹周︺孔悝墓寰宇記在

 頓邱縣北三里衞康叔墓元和志在頓邱縣東北九十里子路墓水經注聶城東

 有子路冢明統志子路墓有三一在清豐縣西南三十里一在開州北十里一在長垣縣北三里舊

 志一在開州戚城之東門外有正大光明坊享殿三楹四壁石刻題詠甚多東西廡庖湢皆具一在

 清豐縣西南二十里趙讓村一在長垣縣東關外又見河南滑縣王孫賈墓在東明縣

 東二十里俗名王孫孤閔子騫墓在東明縣西北二十里墓旁有祠 按濟南府及宿

 州皆有閔子墓名勝志又謂在清豐縣西南二十里衞人葬其衣冠處公西華墓

 明縣閔子墓東二十步莊周墓在東明縣東北漆園城有廟柳下惠墓

  州東南大砦村蘧伯玉墓在長垣縣南十五里陳留風俗傳長垣縣有蘧伯玉冡寰宇記