Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  山在所北二十里亦峻拔經夏冰雪常存青羊寨山在赤城縣西南十五里又偏頭山在

  縣西北十五里紅山在赤城縣西北馬營堡東南二十里山勢高險石色多赤下有紅泉東流

  合大河入龍門峽蒼崖山在赤城縣西北馬營堡南二十里其上有飛泉紗帽山

  在赤城縣西北馬營堡北二里以形似名一名冠帽山野雞山在赤城縣西北七十里多

  産野鶴山在赤城縣西北馬營堡東二里俗名東山上多檜柏一望森然野鶴恒來棲止

  雷山在赤城縣西北馬營堡東五十里上有雷神廟下多積雪堅冰金閣山在赤城縣

  北雲州堡西南十五里元建崇真觀長春洞於此前有游仙峪又有瓊泉在長春洞前龍門

  山在赤城縣北雲州堡東北即古獨固門也水經注沽水南出峽岸有二城世謂之獨固門以其

  藉險憑固易為依據巖壁深聳疎通若門故得是名遼史地理志龍門縣有龍門山石壁對峙高數

  百尺望之若門徼外諸河及沙漠潦水皆於此趨海雨則俄頃水踰十仞晴則清淺可涉實塞北控