Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  降下飲泉竭故名 按沮陽今懷來縣以方位道里計之疑即此山也縉陽山在延慶州

  東下有縉陽泉一名縉雲山又名龍安山雙髻山在延慶州東去周四溝堡十五里雙峯並

  峙狀如髻一名仙髻山神仙山在延慶州東徑路崎嶇其上平衍舊有神仙寨高山

  在延慶州東四海冶堡北三里以高聳獨峙而名黒頭山在延慶州東四海冶堡東三十

  里明嘉靖中總督翁萬達言黒頭山至密雲城不五六十里可為直垣相屬紅門山

  慶州東南二十里高三里有大小紅門口為戍守處相近有蟒山形如蟒頭筆架山

  慶州南十里三峯突起又南十里有羊頭山玉峯山在延慶州南四十里柏鈴山

  在延慶州南四十里上多柏木又水峪山在州西南五十里金櫃山在延慶州南居庸關

  城西形如金櫃大翮山在延慶州西北水經注陽溝水逕大翮小翮山南高巒截雲層凌斷

  霧雙阜共秀競舉羣峯之上郡人王次仲改蒼頡舊文為隸書秦始皇奇而召之三徴不至始皇怒