Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  注 陽 樂水 陽 樂 水 又 東 南 逕 傍 狼山 南又 東 南 逕温 泉 東又 逕 赤 城 西 屈 逕 其 城 南東 南入 赤 城 河

  畿 輔 通 志 今 龍 門 縣 有龍 門 河 源 出 縣 西 娘子 山東 南 流 逕 縣 南 二 里 又東 逕 鵰 鶚 堡 西 南 即水 經

  注 所 云 横 水 也 又有 南 河 源 出 縣 南 狗 兒 村 東 北流 至 堡 西 南 七 里合 龍 門 河 即 水 經 注 所 云 舊 鹵

  水 也龍 門 南 河 合 而 東逕 堡南 統 謂 之 南 河 又 東至 赤城 縣 界 合 沽 水 即水 經注 所 云 陽 樂 河 東 南

  入 赤城 河者 是也 金  河在蔚州 東 即 古 倒 刺山 水 也 水 經注連水 出 雊 瞀 縣 東西 北 流 逕 雊

  瞀 縣 故 城 南 又 西 逕 廣昌 城 南又 西 逕 王 莽 城 南又 西 倒 刺 山 水 注 之 水出 倒 刺山 西 北 流 逕 一 故

  亭 東 西北 注 連 水 又 北 逕 當 城 縣 故 城 西又 逕 故代 東 而西 北 流 注 祁 夷 水 舊 志 金 河 在 蔚州 東 南

  七 十 里發 源 小 五 臺山 西 北 流 入 壺 流 河 其 水 映石 如 金故 名 又 有 乾河 在 州 東 南 三 十 里 源 出 太

  白 山 流二 里 出 口 散 溉民 田 數十 里 流 㑹 金 河壺    流河在 蔚州北 自 山 西廣 靈縣流 入 又 東

  北 經 蔚州 界 入桑乾 河 即古 祁 夷 水 亦 曰漚 夷河水 經 注祁 夷 水逕石 門 關東 北 流 水 側 有故 池又