Page:Sibu Congkan Xubian116-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-018.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 凡規模制度守䕶官員及四時祀典俱同福陵  昭陵之制初  肇祖原皇帝

  興祖直皇帝共葬稱 興京  陵景祖翼皇帝  顯祖宣皇帝陵在 盛京

 城東南一百二十里稱 東京  陵順治八年封 興京  陵山爲 啟運山 東京

   陵山爲 積慶山俱從祀  地壇十三年於  陵山周圍立界址十五年奉移

  東京  陵改祔 興京  陵安葬十六年尊稱 興京  陵曰  永陵康熙

 二十一年有  御製三月十一日雪中詣 永陵告祭詩  世宗憲皇帝雍邸集有

 侍從 興京謁  陵詩乾隆八年十九年四十三年四十八年傎有  御製恭謁

 永陵詩又  水陵寶頂前瑞榆一株輪菌盤鬰圓覆城隅有  御製神樹賦於四十三年

   御書勒石西配殿

 ︹行宫︺