Page:Sibu Congkan Xubian116-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-018.djvu/117

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  蓮花山在城西北一百里相近一峯名來鹿山安巴尼雅勒瑪山

  在城西北一百里其西有阿濟格尼雅勒瑪山又西北十里有安巴尼雅勒瑪西山幽葫蘆

  山在城西北一百五里其東有幽葫蘆東山虎頭山在城西北一百二十里鐵背

  山在城西北一百二十里其西為界藩山上有界藩二城迤南為吉林崖我  太祖高皇帝

  以五百人破明四路兵數十萬衆殲杜松於鐵背山即此音和羅山在城西北一百二十

  里其東有音和羅東山舒勤山在城西北界原作碩欽山托和倫嶺在城西南

  五十六里托和倫河索勒和河發源於此望藍嶺在城西南一百十五里西襄河發源於此

  雨嶺在城西南一百三十里瑪呼嶺在城西南與鳳凰城接界八盤嶺

  西南與鳳凰城接界赫圖河發源於此哈勒罕嶺在城西一百十三里賴華嶺

  在城西北六十里其東有飛牛嶺十八道嶺在城西北一百三卜里峯巒起伏延亙相