Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 封貝勒諡靖定肅親王豪格  太宗文皇帝第一子也英毅多智畧從征𫎇古諸

 部功最著授貝勒天命十一年四月隨大貝勒代善征𫎇古五部有功天聰元年五月  太宗

 文皇帝伐明豪格同諸貝勒往衞塔山糧運前軍猝與明兵遇時明兵二萬我兵以八十人擊敗之

 三年十月從  太宗文皇帝伐明 大兵進逼北京大貝勒莾古爾泰率諸貝勒迎接明援兵

 於廣渠門外敵以重兵設伏於右莾古爾泰令諸貝勒擊其右豪格如命衝敵右敗其伏敵遂潰四

 年正月與岳託還守瀋陽六年五月  太宗文皇帝征察哈爾遂伐明豪格從畧歸化城等處

 有功六月晉封和碩貝勒七年八月與阿巴泰等畧明山海關有功八年七月伐明  太宗文

 皇帝親統兵由宣府趨朔州豪格同揚古利毁邊墻入 大兵遂由尚方堡分道進旋同貝勒多爾

 衮畧朔州及五臺山而還復從攻大同撃敗明援兵九年二月  命與多爾衮岳託薩哈璘統

 兵往收察哈爾林丹汗子額哲帥至錫喇珠爾格遇察哈爾汗妃及台吉索諾穆等以千五百户降