Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/61

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 州屢敗明兵六年敗明兵於松山七年六月薨  予祭葬雍正二年立碑紀其功克勤

 郡王岳託  太祖高皇帝孫禮親王代善第一子也有謀勇授台吉天命六年二月

 大軍畧明奉集堡将旋有厮養卒指言明兵所在岳託同諸台吉追擊之摩其壘而還三月攻明瀋

 陽城我師追敗明總兵李秉誠等援兵於白塔鋪岳託會兵同逐北四十里十一年八月  太

 祖高皇帝上賓岳託與弟薩哈璘以  太宗文皇帝有聖徳密議推戴告其父代善曰國不可

 一日無君邦家大亊宜早定䇿  四貝勒才徳冠世深契  先帝聖心衆皆悅服當速繼

 大位代善曰此吾夙心也遂夜作議書翼日以書徧示諸貝勒大臣於朝遂定議奉  太宗文

 皇帝嗣位十月同弟薩哈璘貝勒豪格隨父代善征𫎇古五部有功是歲封貝勒天聰元年五月從

   太宗文皇帝代明有功二年五月率兵畧明邊墮錦州杏山高橋三城毁十三站以東墩臺

 二十一處乃引還三年九月同諸貝勒畧明錦州境焚其積聚十月  太宗文皇帝伐明師次