Page:Sibu Congkan Xubian121-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-023.djvu/121

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   里東西南各一門 本朝康熙二十九年築外城雍正十年乾隆元年重修内城於乾隆八年

   修五十五年重修東至内興安嶺一百七十里西至諾敏河源三百里南至納穆爾河一百六十里

   北至伊拉古爾山一千三百一十里康熙二十九年移黒龍江將軍及副都統一員駐此三十七年

   副都統移駐齊齊哈爾三十八年將軍亦移駐齊齊哈爾四十九年復設副都統等官駐防又納延

   城在齊齊哈爾城東北三百六十里土城周六百歩又魯爾城在齊齊哈爾城西南黒龍江

   城在齊齊哈爾城東北八百餘里墨爾根東北四百餘里城周一千三十步門四西南北三面植

   木爲郭南一門西北各二門 本朝康熙三十七年築乾隆七年修五十二年重修東至外興安嶺

   興安河二千六百里西至内興安嶺一百五十里南至内興安嶺喀穆尼峯七百里北至外興安嶺

   二千五百里康熙二十三年設將軍及副都統二員鎮守後移將軍及副都統一員駐墨爾根

   琿城在黒龍江城東北十二里周九百四十步門五不知何國所築 本朝康熙二十三年