Page:Sibu Congkan Xubian124-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-026.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 高宗純皇帝皆有  御製拈花寺詩四十五年  御製過拈花寺不入寄題詩白馬

 寺在呉縣穹窿山西呉郡諸山錄梁天監中取梅梁於此因奠白馬而得唐會昌六年置禪寺姑

 蘇志白馬寺卽穹窿所析者光福寺姑蘇志在呉縣鄧尉山龜峯上梁大同間建寺有舍

 實相寺在香山西太湖濱呉郡志實相院在呉縣西南七十里古廢寺也梁大同十年

 再興祥符元年改今名翠峯寺在洞庭東山呉郡志唐將軍席温所捨宅也姑蘇志在莫

 釐山之隂雪竇禪師嘗居此其遺跡有降龍井羅漢樹悟道泉彌勒寺在洞庭東山飯石峯

 下唐乾符間呉越王建興福寺在東洞庭余塢南梁天監二年干將軍捨宅建祇園

 寺在洞庭西山消夏灣五峯嶺下梁散騎常侍呉猛捨宅建上方寺在洞庭西山呉地記

 上方院在呉縣西南一百二十里唐會昌六年包山寺在洞庭西山呉郡志包山禪院

 在呉縣西南一百二十里梁大同二年建天監中再葺水月寺在洞庭西山縹緲峯下呉