Page:Sibu Congkan Xubian128-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-030.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


 本朝屬江蘇省領縣三雍正八年以原隸江寕府之溧陽縣來屬今領縣

  四

  丹徒縣附郭東西距一百三十里南北距七十八里東至丹陽縣界七十里西至江寕府句

  容縣界六十里南至丹陽縣界五十里北至揚州府江都縣界二十八里東南至丹陽縣界六十五

  里西南至句容縣界九十里東北至通州泰興縣界一百里西北至揚州府儀微縣界七十里春秋

  吳朱方邑後屬楚更名谷陽秦置丹徒縣漢屬會稽郡後漢屬呉郡三國吳嘉禾三年改曰武進縣

  太康二年復曰丹徒為毘陵郡治尋屬毘陵郡永嘉五年為晉陵郡治永和中僑置郯縣為南東

  海郡治義熙九年移晉陵郡還晉陵并以丹徒屬南東海郡宋仍之梁屬蘭陵郡陳屬東海郡隋開

  皇九年改為延陵縣省丹徒入之十五年為潤州大業三年州廢屬江都郡唐武德三年復曰丹

  徒為潤州治五代因之宋為鎮江府治元為鎮江路治明為鎮江府治 本朝因之丹陽縣