Page:Sibu Congkan Xubian128-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-030.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  壇縣東北宋劉文清作宰時塘水忽漫故名因築室其上為金沙八景之一今淤塞成田吳塘

  在丹陽縣東七十里即白龍塘周四十里半入金壇縣界梁呉遊所造以灌溉民田浦里塘

  在丹陽縣南五里吳孫權時作陸凱諫吳主勿作浦里田即此蓮塘在金壇縣東門外宋湯鵬

  舉造有十里荷花九里松之勝今廢謝塘在金壇縣東南唐書地理志縣東南三十里有南北

  謝塘武德二年刺史謝元超因故塘復置以溉田寰宇記南北謝塘梁普通五年記室參軍謝德威

  造隋廢唐謝元超重修因名府志有莞塘在金壇縣東南三十里梁大同五年南臺侍御史謝賀之

  壅水為塘種莞其下因名又有單塘在縣東北二十八里入丹陽縣境蕭齊時單敏所築東泠

  泉在丹徒縣東焦山西心經石上以在中泠之東故名真珠泉在丹徒縣南招隱山西其

  泉圓濺若貫珠然梁昭明所開唐李迪搆亭於上宋蘇軾詩巖頭匹練兼天淨泉底真珠濺客忙又

  虎跑泉在山東南泉從石中噴出引為流觴曲水又二十餘文有鹿跑泉卓錫泉在丹徒縣