Page:Sibu Congkan Xubian129-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-031.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 以會黄入海也按湖合泥墩諸湖爲一上承鳳泗諸水達清口會黄河入海又引入運河濟漕注於

 江舊志富凌湖在洪澤西本名富陵河源出盱眙唐山凡四十里至劉家渡入本河其後漸匯爲湖

 有溝通淮後湖面益廣地連三郡廣魚蒲之利河防志洪澤湖築高堰南北隄岸所以東淮水出清

 口敵黄濟運也於清口築新大墩一座導水七分敵黄三分濟運若遇桃伏秋三汛湖水盛漲易起

 風暴欲保隄岸以衞運道民生故於山盱汛建滚水壩三座其壩身尺寸與清口黄河情形𫝑相等

 應取勢足敵黄過則聽其滚去此四季測量水平審度至當乃定壩址厯年著有成效如春夏之交

 黄水先長湖水㣲弱清口清水稍弱恐不足以敵黄則啓歸仁湖三閘之板放水入洪澤湖以助清

 口水勢敵黄而濟運我  聖祖仁皇帝命設救生樁於石隄之外使沈溺之人得以攀援而上

 全活甚多乾隆八年大修石隄建築古溝東壩十一年  命添設䕶隄救生壩二十三年修築

 惠濟正閘仍照舊例啓閉節制湖流  高宗純皇帝六次南巡並有  御製閲洪澤湖恭