Page:Sibu Congkan Xubian130-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-032.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  二十里西至江都縣界三十里南至通州泰興縣界三十里北至興化縣界九十里東南至通州治

  三百里西南至江都縣界三十里東北至東臺縣治一百四十里西北至高郵州治一百五十里戰

  國楚海陽地漢置海陵縣屬臨淮郡後漢屬廣陵郡三國時廢晉太康二年復置屬廣陵郡義熙七

  年於縣置海陵郡僑置建陵寕海蒲濤三縣屬焉劉宋移郡治建陵縣以海陵縣屬廣陵郡齊因之

  梁移郡還治海陵縣隋開皇初郡廢縣析置江浦大業時省入屬江都郡唐武德三年改縣曰呉陵

  於縣置呉州七年州廢復曰海陵屬揚州景龍二年析置海安縣開元十年復省入五代時南唐於

  縣置泰州領縣宋改泰州軍屬淮南東路元至元十四年置泰州路二十一年復為州屬揚州路明

  洪武初省海陵縣入焉屬揚州府 本朝因之東臺縣在府東二百四十里東西距二百十

  里南北距一百六十里東至海一百二十里西至興化縣界九十里南至泰州界七十里北至興化

  縣界四十里東南至通州如臯縣界一百六十里西南至泰州界八十五里東北至淮安府鹽城縣