Page:Sibu Congkan Xubian131-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-033.djvu/128

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   仍 土 工 之 舊 乾隆 二 十 二 年    高 宗 純 皇 帝南 廵    命改 以 石 二 十 七 年 三 十 年 有

    御 製 閱 徐 州西石 隄詩 一 在 碭 山 縣 自 河 南 虞城 縣 達 蕭 縣 延袤七 十餘 里 明 隆 慶 中 知 縣 王 廷

   卿 募民 作 隄 以防 河 患 仍 於 河 北 築隄 四 千 五 百餘 丈以 障 漕 渠一 在 沛 縣 明 萬 厯 五年 知 縣 馬 昺

   築  本 朝 乾 隆 八年 修 補 一 在 宿 遷縣 西 自 馬 陵山 至 黃 河 縷 隄 長八 百 五 丈 格 隄 一百 六 十 丈

   本朝 康 熙 三 十 五 年 修 築 又 有 䕶 縣隄 在舊治 東 三 里 明 萬 厯 初 知 縣 喻 文 偉建寒       山堰

   在 銅山 縣 東元 和 志 在 彭城 縣 東十八 里梁 蕭 淵明 伐 魏 堰 清水 以 灌城 白     米堰 在 蕭縣 東

   南 三 十里 白 米 泉 源 出 白 米 山 西 北 流迂迴 二 十里 入 縣南 五 里 之 雙 橋 湖 居 民 堰 之 以灌稻 田 故

    舊 河壩在鉰 山 縣 北 茶城 下 地 名 牛 角 灣 明 萬厯初 運 河 經 此既 而 運 河 由 茶 城 東 南

   十 里 鎮口閘 合 黃 河 舊 河 遂 淤 議 者以其 地 平曠河 易 泛 溢 因 築 壩 以 防 之 毛      城鋪壩

   在 碭山 縣 北 黄河 南 岸  本 朝 康熙 十九 年 建 乾隆 二十 三 年 修上 有 石 閘 康 熙 二十 三年 建 洩 黃