Page:Sibu Congkan Xubian134-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-036.djvu/42

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   營移本營城守汛把總駐茅草畈經制外委五員外委千總一員防本州城

   錢家集汛把總四員分防本州金家寨英山雞兒河茅草畈廬江縣等汛 按雍正初添設外

   委六員乾隆元年裁外委千總一員入廬州營額外外委三員分防本州及霍

  山包家河舒城縣等汛乾隆二十七年添設

  潁州營遊擊駐潁州府城順治初潁州汛設把總歸亳州營管轄乾隆元年因潁州升

  為府添設千總一員三年裁千總改設守備仍屬亳州營嘉慶十二年改立專營設遊擊以下

   等官裁池州營遊擊移駐守備中軍駐𫎇城縣 舊駐本營嘉慶十二年移駐作為新設

   遊擊中軍管轄阜𫎇等汛千總駐阜陽縣城嘉慶十二年六安營芳草畈千總添設

   把總四員一駐本營三分防阜陽縣𫎇城縣阜陽驛口橋等汛 舊設阜陽汛一員

   嘉慶八年添設驛口橋汛一員均屬亳州營十二年改歸本營並改原駐𫎇城縣之宿州營一