Page:Sibu Congkan Xubian138-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-040.djvu/17

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  雍正四年乾隆四十年屢修八學額數二十五名貴池縣學在縣治東舊在縣治西南

  明宏治十三年遷於此 本朝順治康熙雍正乾隆間屢修入學額數二十名青陽縣學

  在縣治東南宋隆興二年建元大德中遷縣西明洪武初還故址 本朝順治康熙雍正乾隆間屢

  修入學額數二十名銅陵縣學在縣治東宋淳熙中建明正德時遷縣西嘉靖十七年

  故址後燬 本朝順治間重建康熙十乾隆十三年屢修入學額數十六名石埭縣學

  在縣西門外舊在縣南門外明嘉靖十六年遷建 本朝順治康熙間屢修乾隆二十年重修入學

  額數十六名建德縣學在縣治西北明初因宋故址建崇禎四年遷西門外 本朝康

  熙元年復還故址四十八年乾隆四十一年重修入學額數二十名東流縣學在縣治東

  明洪武初建成化中移建縣治東北後燬 本朝順治間重建康熙六十一年始遷今所入學額數

  十六池陽書院在府學西南本常平倉址 本朝康熙二十年知府喻成龍剙建集