Page:Sibu Congkan Xubian140-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-042.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  漢為九江郡治晉屬淮南郡梁置北譙郡治陰陵東魏因之後周郡縣俱廢水經注鏌鎁山南有陰

  陵縣故城括地志在縣西北六十五里縣志城周二里故址猶存沛郡故城在定遠縣

  西北寰宇記有閭城在縣西北一百五十里相傳魏太武南征時築梁普通三年於此置西沛郡大

  寶二年廢 按魏志沛郡凡五屬徐州者為故秦泗水郡地屬西兖州者治孝昌城屬南兖州者治

  黄楊城其名為西沛郡者屬霍州舊志以為屬楚州之沛郡以州治鍾離郡所領已吾縣有當塗山

  荆山也楚州尚有彭沛二郡未詳孰是壽春故城今壽州治本楚邑秦置縣史記楚考

  烈王二十二年自陳徙都壽春命曰郢漢五年劉賈南渡淮圍壽春十一年立子長為淮南王都壽

  春元狩初為九江郡治後漢屬九江郡晉屬淮南郡孝武時避諱改曰壽陽義𤋮十三年豫州刺史

  劉義慶鎮壽陽元熙元年劉裕自鎮壽陽宋大明六年復曰壽春八年改曰睢陽遂為豫州治所蕭

  永元二年豫州刺史裴叔業以壽陽降魏魏改置揚州仍改縣曰壽春梁普通七年淮堰水盛壽