Page:Sibu Congkan Xubian144-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-046.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  五道置採訪使太原為河東道 按日知錄河東山西一地也唐之京師在關中而其東則河故謂

  之河東元之京師在薊門而其西則山故謂之山西各自其畿甸之所近而言之也天寶元

  年加號北京上元二年罷京寶應元年復曰北都

  為河東節度使治五代梁曰并州河東軍後唐冋

  光元年建西京三年又改北京周時為北漢都宋

  太平興國四年降為并州嘉祐四年復曰太原府

  太原郡河東節度大觀元年升大都督府為河東

  路治金曰太原府武勇軍分為河東北路治元太

  祖十一年置太原路總管府大德九年改曰冀寕

  路屬河東山西道明復曰太原府為山西布政使