Page:Sibu Congkan Xubian144-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-046.djvu/139

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


  史記趙肅侯六年逰大陵至於鹿門武靈王十六年遊大陵夢處女鼔琴而歌漢置大陵縣屬太原

  郡後魏廢魏書地形志受陽縣有大陵城元和志大陵城漢大陵縣也在文水縣東北十里

  嵐故城在嵐縣北本漢汾陽縣地後魏於此置岢嵐縣屬嵐州隋開皇中省入靜樂大業八

  年復置嵐城縣屬樓煩郡唐武徳四年改嵐城為宜芳縣六年置嵐州治宜芳舊志元嵐州治宜芳

  至元二年省州縣入管州五年復置州不設縣明洪武二年降嵐州為縣合河故城

  在興縣西北五十里元和志合河縣東至嵐州一百八十里本漢汾陽縣地後魏於蔚汾谷置蔚汾

  縣屬神武郡隋開皇三年罷郡縣屬石州大業四年改為臨泉縣屬樓煩郡唐武德七年改為臨津

  縣屬嵐州貞觀元年改為合河縣以城下有蔚汾水西與黄河合故曰合河舊志合河縣宋元豐中

  徙治蔚汾水北金升為興州明初降為興縣縣東南六十里又有故臨津城疑唐臨津縣治此

  源廢縣在徐溝縣西春秋晉梗陽邑漢為榆次縣地後魏為晉陽縣地隋開皇十六年置縣