Page:Sibu Congkan Xubian145-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-047.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  以詹事魯繇爲冀州治此 按陭氏後漢志作猗氏與河東之猗氏縣無異恐傳寫之訛冀氏

  故城在岳陽縣東南一百二十里後魏建義元年置冀氏郡冀氏縣後齊廢郡隋屬臨汾郡唐

  屬晉州宋屬平陽府元初改爲猗氏後改爲岳陽元和志冀氏縣本漢陭氏縣地晉省後魏孝莊帝

  於陭氏城南置冀氏縣元史地理志岳陽本猗氏至元三年省入岳陽縣四年以縣當驛路之要

  復置併岳陽縣入焉後復改爲岳陽縣縣志冀氏故城今名冀氏鎮 按元改猗氏爲岳陽仍遷岳

  陽縣舊治不在舊冀氏城也安澤故城在岳陽縣西北寰宇記後魏孝莊帝於今岳陽

  縣西七十八里安澤故城置安澤縣屬義寕郡隋開皇十六年改屬晉州大業二年改爲岳陽縣

  和川故城在岳陽縣東北九十里後魏置義寕縣隋改名大業初省入沁源唐復置屬沁

  州魏書地形志義寕縣建義元年分禽昌置屬義寕郡元和志和川縣北至沁州七十里本漢穀遠

  縣地後魏孝莊帝於今縣南九里置義寕縣隋開皇十八年改爲和川大業二年武德二年重置