Page:Sibu Congkan Xubian145-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-047.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

 平陽府在山西省治西南六百里東西距二百九十里南北距三百二十五里東至澤州府沁水

  縣界一百五十里西至陜西延安府宜川縣界一百四十里南至絳州聞喜縣界一百四十五里北

  至霍州趙城縣界一百八十里東南至解州垣曲縣界一百九十里西南至絳州稷山縣界一百十

  七里東北至沁州沁源縣界二百十里西北至隰州界一百九十里自府治至 京師一千八百里

︹分野︺天文觜參分野實沈之次

︹建置沿革︺古帝堯所都禹貢冀州之域春秋屬晉戰

  國屬韓秦為河東郡地漢高帝元年項羽置西魏

  國二年屬漢仍為河東郡地三國魏正始八年

  分置平陽郡三國志魏紀分河東之汾北十縣置平陽郡晉初因之永