Page:Sibu Congkan Xubian145-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-047.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   屬平陽府本朝因之 汾 西縣在府西北一百八十里東西距九十里南北距一百十七

   里東至霍州界二十里西至隰州界七十里南至隰州蒲縣界七十里北至霍州靈石縣界四十七

   里東南至霍州趙城縣界七十里西南至蒲縣界八十里東北至靈石縣界四十里西北至隰州界

   六十里漢彘縣地後漢以後為永安縣地北齊分置臨汾縣兼置汾西郡隋開皇初郡廢十八年改

   縣曰汾西屬晉州大業初屬臨汾郡唐武德初屬吕州貞觀十年屬晉州五代因之宋屬平陽府金

   貞祐三年改屬霍州元因之明屬平陽府 本朝因之雍正二年分屬隰州九年還屬平陽府

   寕縣在府西南二百二十里東西距二百三十五里南北距一百二十五里東至襄陵縣界一

   百三十五里西至陜西同州府韓城縣界一百里南至絳州河津縣界九十五里北至吉州界三十

   里東南至絳州稷山縣界一百二十里西南至河津縣界九十里東北至隰州蒲縣界八十里西北

   至韓城縣界一百里漢臨汾縣地後魏延興四年置昌寕縣屬定陽郡東魏分置中陽郡隋開皇初