Page:Sibu Congkan Xubian146-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-048.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  永濟縣附郭東西距四十五里南北距一百三十里東至虞鄉縣界四十里西至陕西同州

  府朝邑縣界五里南至陜西潼關㕔界六十里北至臨晉縣界七十里東南至解州芮城縣界一百

  十五里西南至陜西華隂縣界八十里東北至臨晉縣界七十里西北至臨晉縣界六十里古虞舜

  都戰國魏蒲坂邑漢置蒲反縣後漢曰蒲坂屬河東郡三國魏及晉末為可束郡治後魏後周皆因

  之隋開皇初屬蒲州十六年析置河東縣大業初省蒲坂入河東仍為河東郡治唐武德元年罷郡

  屬蒲州三年為蒲州治開元八年為河中府治五代及宋金元皆因之明洪武二年省入蒲州 本

  雍正六年復置縣曰永濟為蒲州府治臨晉縣在府東北七十里東西距六十里南北距

  七十里東至猗氏縣界二十里西至陜西同州府郃陽縣界四十里南至虞鄉縣界三十里北至榮

  河縣界四十里東南至虞鄉縣界六十里西南至永濟縣界二十里東北至萬泉縣界六十里西北

  至榮河縣界三十里春秋晉解梁邑漢置解縣屬河東郡後漢魏晉因之後魏太和十一年改曰北