Page:Sibu Congkan Xubian146-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-048.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  河縣東左傳文公六年晉改蒐於董杜預注河東汾陰縣有董亭 按左傳蒐於董酈道元以為在

  聞喜縣董澤與此異秋風亭在榮河縣西北后土廟後昔有漢武帝秋風辭石刻後廢復建

  層樓於大殿前石刻秋風辭署額曰秋風樓脽邱在榮河縣城北史記封禪書武帝立后土

  祠汾陰脽邱如淳曰河之東岸特堆堀起長四五里廣二里餘高十餘丈汾陰縣在脽之上汾在脽

  之北索隱曰漢書舊儀作葵上者蓋河東人呼脽與葵同故耳水經注汾水南有長阜背汾帶河漢

  書謂之汾陰脽應邵曰脽邱𩔖也縣志脽邱有坤元殿洗粧樓碑亭廊室制度宏偉今半圯於河

  鄈邱在萬泉縣東北介山之北水經注汾水西逕鄈邱北故漢之方澤也賈逵云漢法三年祭

  地分陰方澤澤中有方邱故謂之方澤邱即鄈邱也對澤在猗氏縣南二十里猗頓居牧處也

  今其地為王寮村鐵牛在府治西寰宇記唐開元二十二年於河東縣開東西門各造鐵牛

  四鐵人四其牛下並鐵柱連腹入地尺餘至今存又榮河縣有鐵人四宋大中祥符時鑄