Page:Sibu Congkan Xubian146-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-048.djvu/96

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  舊作也先帖木兒今改正穆陵關在榮河縣北十三里兩壁對立中間一線為南北孔道亦

  榮河之咽喉也元將韓通守此趙伊鎮在永濟縣東三十里趙伊村明成化末更名東豐鎮

  永樂鎮在永濟縣東南路通解州芮城縣 本朝雍正六年設同知駐此匼河鎮

  在永濟縣南九域志河東縣有河鎮金史地理志作匼河鎮舊志在縣南五十里譚郭村

  栳鎮在永濟縣東北三十里又東張鎮在縣東北五十里皆有堡樊橋鎮在臨晉縣

  東南十五里舊置驛又七及鎮在縣西南二十五里故市鎮在虞鄉縣東十里又坈頭鎮在

  縣東北四十里胡壁鎮在榮河縣東三十里與萬泉縣接界唐書地理志河中府有鎮曰胡

  壁五代史李嗣昭敗梁軍於胡壁九域志榮河縣有北鄉胡堡保大三鎮孫吉鎮在榮河縣

  東南二十里又廟前鎮在縣北十里薛稽鎮在縣東北四十里解店鎮在萬泉縣東北有土

  城周二里南北門二 本朝康熙初建張岳鎮在猗氏縣東二十里又杜村鎮在縣南十