Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   年夏伐晉取壺口杜預注潞縣東有壺口關唐書地理志黎城縣有壺口故關元和志古壺關在縣

   東二十五里春秋齊國夏伐晉取八邑有盂口孟口即壺口也聲相近故有二名金史地理志黎城

   縣有白巖山故壺口關通志壺口故關路通河南涉縣即今吾兒峪也縣志關在西井鎮今有古關

   堡 按吾兒峪在黎城縣東北壺口山在長治縣東南跨壺關縣界相去百餘里壺口關本以山名

   壺關縣復因關名則壺口山之有關舊矣府志乃云壺口關即今吾兒峪而長治縣壺口山之關竟

   缺不載通志亦仍其訛所引注尤多混淆今兩存正之馬踏隘在潞城縣東六十里與河

   南涉縣接界萬山拱峙中通小徑亦名馬踏關十八盤隘在壺關縣東南八十五里盤回

   險僻路通河南林縣楊家石塘口正梯隘在壺關縣東南一百十里與河南林縣接界一

   名梯頭隘形隘若梯槲林隘在壺關縣東南一百二十里羊腸坂南出之道路通河南輝縣

   漳義隘在黎城縣東北八十里兩山峭立中有石澗漳水所經亦名漳義關虹梯關