Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   五里入漳水堯水在長子縣西南十三里木經注堯木自西山東北流逕堯廟北又東逕長

   子縣故城南東北流入漳繖蓋水源出長子縣繖蓋山東北流入漳水濁漳水

   長子縣發鳩山東東流逕縣南五里東北流逕府城西北三十里又東北逕屯留縣東潞城縣西又

   東北逕襄垣縣東又東逕黎城縣南二十里又東出太行達河南彰德府林縣界一名潞川周禮職

   方氏冀州川曰漳浸曰汾潞漢書地理志長子縣鹿谷山濁漳水所出東至鄴入清漳後漢書郡國

   志注上黨記曰潞濁漳也水經注濁漳水出長子縣西發鳩山左則陽泉水注之右則繖蓋水入焉

   又東經其縣南又東合堯水又東合梁水又東北合陶水又東逕屯留縣南屈逕其城東東北流合

   絳水又東合陳水逕壺關縣故城西屈逕其城北厯鹿臺山與銅鞮水合又東北流逕襄垣縣故城

   南又東北過潞縣北闞駰曰潞水為冀州浸即漳水也世人亦謂濁漳為潞水又逕臺壁南左合黄

   須水口又東北厯望夫山合𣵀水又東逕磻陽城北合倉石水又東逕葛公亭北而東去元和志濁