Page:Sibu Congkan Xubian148-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-050.djvu/134

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  侯國後漢書劉聖公傳光武封聖公子求為襄邑侯求卒子巡嗣徙封𮑮澤侯元和志漢𮑮澤縣因

  𮑮澤為名天寶元年改為陽城縣縣東至澤州一百十里寰宇記陽城縣西三十里故城即漢𮑮澤

  縣治後魏興安二年自故城移於今治舊志今縣即故陽陵城故城今為澤城村沁水故

  城在今沁水縣西漢所置沁水縣在今河南懷慶府濟源縣界今縣即魏東永安縣隋改沁水元

  和志沁水縣本漢端氏縣地後魏孝昌中於此置泰寕郡及東永安縣隋開皇十八年改為沁水縣

  明統志有故城在縣西三十里今名故城鎮蓋宋後移治端氏故縣在沁水縣有二一在

  縣東四十五里戰國晉邑史記趙世家成侯十六年與韓魏分晉封晉君以端氏肅侯元年奪晉君

  端氏徙處屯留漢置端氏縣魏書地形志安平郡端氏縣二漢屬河東郡晉屬平陽郡後來屬寰宇

  記端氏故城在今縣西三十里即漢治縣志端氏聚即晉三家遷晉君處在縣東四十五里一在縣

  東北六十里後魏安平郡治隋書地理志長平郡端氏縣後魏置安平郡問皇初郡廢寰宇記端氏