Page:Sibu Congkan Xubian149-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-051.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   在 廣 靈 縣 城 内 西 北 隅  本 朝 乾 隆 二 十 五 年 建 按 舊 志 載 務 學 書 院 在 府 治 西 南 明 宏 治 中 朱

   仕 玳 搆 此 以 貯 御 賜 書 籍 賜 額 務 學翠 屏 書 院 在渾 源 州 南 七 里 翠 屏 山 金 狀 元 劉 撝右 丞 蘇 保 衡

   講 學 處 石 溪 書 院 在 渾 源 州 治 北 七 里明 正 德 間 巡 撫 石 玠 建 今 並 廢 謹 附 記

 ︹户口︺原 額 人 丁 四 萬 五 千 二 百 二 十 二 今 滋 生 男 婦共 七 十 六 萬 四 千 九 百 二 十 三 名 口 計 一 十 三

   萬 三 千 六 百五 十 五 户

 ︹田賦︺田 地 五 萬 一 千 二 百 八 十 二 頃 一 十 八 畝 六 分有 奇 額 徵 地 丁 正 雜 銀 一 十 一 萬 二 千 六 百 三

   十 兩 八 錢 三 分 一 釐 糧 一 萬 四千 九 百 七 石 八 斗 一 升 有 奇

 ︹山 川︺紇真山 在 大 同 縣 東 亦名 紇 于 山 隋 書 地 理 志雲 内 縣 有 紇 真山 元 和 志 在 雲 中 縣 南

   三 十 里蕃 語 紇 真 漢 言 三 十 里 寰 宇 記 冀 州 圖 云登 之 望桑 乾 代 郡 數 百 里 夏 恒 積 雪 故 彼 人 語 曰

   紇 真 山 頭 凍 死 雀 又 有 神 泉 人 歌 曰紇 真 山 頭 有 神 井 入 地 千 尺 絶 骨 冷奚       望 山 在 大同 縣