Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   艾縣地隋開皇十六年分置原仇縣大業初始改盂縣屬太原郡唐武德三年於縣置受州六年移

   州治夀陽以縣屬焉貞觀八年州廢屬并州開元十一年屬太原府五代及宋因之金興定中升爲

   盂州元亦曰盂州屬冀寕路明洪武二年降州爲縣屬太原府 本朝初因之雍正二年改屬平定

   夀陽縣在州西一百里東西距一百四十五里南北距一百六十里東至本州界四十

   五里西至太原府陽曲縣界一百里南至遼州和順縣界一百里北至盂縣界六十里東南至本州

   界九十里西南至太原府榆次縣界八十里東北至本州界五十里西北至㿻縣界三十五里春秋

   晉馬首邑漢爲榆次縣東境三國魏因之晉置夀陽縣屬樂平郡永嘉後省隋開皇十年復置屬并

   大業三年屬太源郡唐武德三年屬受州六年移州來治貞觀八年州廢十一年仍名曰夀陽屬

   并州開元十一年屬太原府五代及宋因之金興定二年割屬平定州元屬冀寕路明屬太原府

   本朝初因之雍正二年改屬平定州