Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  渠在神池縣東北匯諸山谷之水流入朔州灰河

 ︹古蹟︺寕化舊城在寕武縣西南宋置寕化軍及寕化縣文獻通考本嵐州地劉崇置固軍

  太平興國四年徙軍城稍南改為寕化縣五年置寕化軍屬河東路宋史地理志寕化軍寕化縣𤋮

  寕三年縣廢元祐元年復置崇寕三年復為鎮金史地理志大定二十二年升寕化軍為州元史地

  理志太祖十六年寕化州併入管州新志明洪武三年置寕化所 本朝雍正三年併入寕武縣舊

  城在縣西南一百里太平舊城在寕武縣東北後魏置太平郡領太平太清永寕三縣屬

  朔州北齊併神武郡入後周廢寰宇記朔州有太平城後魏穆帝所理冀州圖云城東西南北各十

  里内有統萬所送大釡二口各受二百石舊志今名太平村寕邊舊城在偏關縣東本

  名唐隆鎮五代時北漢置偏頭砦遼置安邊州鎮西軍屬西南招討司不領縣金正隆三年增置寕

  邊縣為州治元省其地半入武州半入東勝州舊志即今之安邊河墩神武舊城