Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  之屏安魯堡在左雲縣北三十里明嘉靖二十一年築周二里有奇有重城屬大同西

  路 本朝屬助馬路舊志安魯堡分邊十一里零拒門堡在左雲縣東北助馬路東十餘

  里明嘉靖二十四年築周一里有奇分邊十五里零又保安堡在助馬路西十餘里亦明嘉靖二十

  四年築周一里有奇分邊十四里零又滅魯堡在助馬路西南二十餘里明嘉靖二十二年築周二

  里有奇分邊四里零又雲岡堡在助馬路南四十里有新舊二堡嘉靖中以舊堡地形卑下築新堡

  於北崖仍存舊堡以便行旅各周一里有奇東通鎮城爲雲西孔道又雲西堡在助馬路西南五十

  里明嘉靖三十七年築周一里有奇拒牆堡在左雲縣東北西至邊牆三里北至邊牆一里

  嘉靖二十四年築周一里有奇屬大同北西路 本朝屬助馬路舊志拒牆堡分邊十二里零

  阻虎堡在平魯縣西三十里西至邊牆六里明嘉靖二十三年築周一里有奇舊志阻虎堡

  分邊八里有奇敗虎堡在平魯縣西北三十里西至邊牆六里明嘉靖二十三年築周一里