Page:Sibu Congkan Xubian151-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-053.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  流寇河南屢捷尋以餉不繼軍潰退守潼關力戰死

 ︹本朝︺趙家駿本州人順治進士知南溪縣滇逆之亂死於官李士麟定襄人順治六

  年以貢坐任海州同知海賊攻城輒敗之巳而賊大至城漬被執不屈死   賜祭一壇優卹獨

  黄縉静樂人順治初以貢士爲垣曲訓導姜瓖之亂城陷死之李友直本州人孝

  行著聞乾隆十三年 旌李昌齡定襄人孝義著聞嘉慶七年 旌

 ︹流寓︺︹元︺李冶欒城人金亡後微服北渡流落忻崞閒聚書環堵人所不堪冶處之怡如也世

  祖在潛邸聞其賢嘗召至問事每嘉納之

 ︹列女︺︹晉︺劉殷妻張氏殷同郡張宣子重殷色養謝辟召以女妻之張性婉順事殷王

  母以孝聞奉殷如君父及王母卒殷夫婦毁瘠幾至滅性︹宋︺任玹妻劉氏樓煩人年

  十八夫亡姑欲奪其志劉自刎幾死居十餘年弟利富人金逼命改適乃自縊︹明︺姚氏二