Page:Sibu Congkan Xubian154-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-056.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

 遼州在山西省治東南三百四十里東西距三百三十里南北距二百三十里東至河南彰徳府武

  安縣界一百四十里西至太原府太谷縣界一百九十里南至潞安府黎城縣界一百里北至平定

  州界一百三十里東南至黎城縣界一百里西南至沁州武鄉縣界一百二十五里東北至直隸順

  徳府邢臺縣界一百十里西北至太原府榆次縣界二百里本州境東西距一百八十五里南北距

  一百四十五里東至武安縣界一百四十里西至榆社縣界四十五里南至黎城縣界一百里北至

  和順縣界四十五里東南至黎城縣界一百里西南至武鄉縣界四十里東北至邢臺縣界一百里

  西北至和順縣界七十里自州治至 京師一千二百里

 ︹分野︺天文觜參分野實沈之次

︹建置沿革︺禹貢冀州之域春秋屬晉戰國屬韓後屬