Page:Sibu Congkan Xubian154-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-056.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  嶺在州東唐先天元年以明皇諱與州名同改箕州曰儀州因此嶺為名也轉鞍嶺

  東八十里嶺勢高險徑路崎嶇摩天嶺在州東九十里峯巒峻絶接河南武安縣界

  澤嶺在州東南山徑險峻曲折凡一十八盤東南與河南武安縣接界五代梁乾化五年晉王

  存朂引兵自黄澤嶺東下即此翻轅嶺在州南三十里路最𨺗險土門嶺在州南三

  十里兩峯對峙如門武鄉嶺在州西四十五里跨榆社縣界儀川河出其下舊隸沁州武鄉

  縣故黄榆嶺在和順縣東七十里又南為夫子嶺在縣東南一百里皆接直隸邢臺縣

  石鼓嶺在和順縣南四十五里上有石𩔖鼓故名南接本州界八賦嶺

  北二嶺南嶺在和順縣西一百二十里北嶺在縣西北一百二十里亦名八縳嶺魏書地形志樂平

  縣有八賦嶺在平城縣西南三十里武鄉水所出縣志南北二嶺兩山對峙如八字然接太原府榆

  次縣界轑水武鄉水天涂水皆出於此 按南八賦嶺即武山水經注武鄉水出武山元和志平城