Page:Sibu Congkan Xubian155-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-057.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   十里西北至德州治七十里漢置安德縣屬平原郡後漢因之晉屬渤海郡後魏太和中於縣置安

   德郡尋罷中興中復置隋開皇初郡廢九年於縣置德州大業初改為平原郡唐武德四年復置德

   州并置總管府貞觀元年府罷天寳元年復曰平原郡乾元元年復曰德州屬河北道元和四年

   州置保信軍節度五年罷宋曰德州平原郡屬河北東路金曰德州屬山東西路元亦曰德州初屬

   東平路至元中改屬濟南路明洪武初省安德縣入州永樂七年改陵縣為德州以故州為陵縣屬

   濟南府本朝因之德州在府西北二百六十里東西距一百三里南北距六十里東至陵縣

   界六十八里西至直隸河間府故城縣界三十五里南至東昌府恩縣界四十里北至河間府景州

   界二十里東南至平原縣界四十里西北至河間府故城縣界十三里東北至河間府吳橋縣界二

   十里西北至河間府景州界三十里禹貢兗州之域古有鬲氏之地漢置鬲縣屬平原郡後漢為侯

   國晉亦曰鬲縣後魏初屬渤海郡後屬安德郡北齊省入安德隋開皇六年改置廣川縣於此十六