Page:Sibu Congkan Xubian156-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-058.djvu/16

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


   里後魏永熙二年移於廢平昌城高齊天保七年又移於今理重平故城在德平縣西北

   漢置重平縣在今直隸吳橋縣界後魏孝昌中復改置於此屬安德郡北齊省入平昌後漢書注故

   城在今安德縣西北縣志今有重平鎮在縣西北三十里般縣故城在德平縣東北漢置

   縣屬平原郡後漢晉因之後魏改屬渤海熙平中屬樂陵中興初别置安德郡於此屬滄州北齊郡

   縣俱廢入平昌隋開皇十六年復置屬平原郡唐貞觀十七年仍省入平昌寰宇記在平昌縣東北

   二十五里平原故城在今平原縣南古平原邑齊西境地屬趙趙惠文王封弟勝爲平原

   君漢置縣并立平原郡於此後魏太平真君三年併入鬲尋復置舊唐書地理志平原故城在今縣

   西南二十五里今縣治城北齊所築縣志有古城二一在縣南二十餘里一在縣西南三十里

   縣故城在平原縣西南亦曰隃漢高后四年封吕陀爲俞侯又景帝六年封欒布爲俞侯如

   淳曰即鄃也後爲縣屬清河郡溝洫志武安侯田蚡爲丞相其奉邑食鄃鄃居河北河決而南則鄃