Page:Sibu Congkan Xubian157-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-059.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


  化以後屢修築 本朝順治十四年乾隆四十二年嘉慶二十一年重修陽穀縣城

  周十二里門四池廣二丈舊土城明萬厯五年甃甎二十五年加築䕶城隄 本朝康熙五十年

  乾隆五十五年慶二十一年重修夀張縣城周五里門四池廣三丈明宏治十四年增

  築 本朝順治十七年乾隆五十五年重修

 ︹學校︺兗州府學在府治北舊在府治東南唐大中間兗海觀察使劉莒卜建宋景祐中州

  守孔道輔重修元明以來屢經修葺 本康熙二十三年増修入學額數二十名滋陽縣

  學在縣治東元時爲兖國復聖公廟後毁明洪武十八年復設滋陽縣建學於此 本朝順治九

  年増修入學額數二十名曲阜縣學在闕里西舊在曲阜故城内明正德九年遷建於孔

  廟東嘉靖五年復徙於廟西矍相圃故址崇禎四年修入學額數十二名又於額設樂舞生内考取

  四名四氏學在闕里東舊名孔氏家學魏黃初二年令魯郡修孔廟宗聖侯孔羨於廟外爲屋以居