Page:Sibu Congkan Xubian159-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-061.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

 青州府在山東省治東三百三十里東西距二百七十五里南北距三百四十里東至萊州府濰

  縣界九十五里西至濟南府淄川縣界一百八十里南至沂川府沂水縣界一百五十里北至武定

  府利津縣界一百九十里東南至海五百里西南至泰安府萊蕪縣界二百里東北至海一百八十

  里西北至武定府蒲臺縣界一百八十里自府治至 京師一千里

︹分野︺天文虛危分野元枵之次

︹建置沿革︺古爽鳩氏之墟禹置青州周為齊國秦始

  皇二十六年置齊郡漢元年復為齊國元封元年

  國除為郡五年復置青州後漢建武十三年復置

  齊國三國魏及晉初因之永嘉末陷於石氏太寕元年