Page:Sibu Congkan Xubian159-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-061.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   在臨淄縣西水經主系水出齊城西南世謂寒泉也東北流逕申門西為申池傍城北流逕陽門西

   又北逕臨淄城西門北又西流逕梧宫南又西逕葵邱北又西左迤為潭又西逕高陽僑郡南又西

   北流注於時齊乘系水出臨淄城西申門即申池水也門側小阜曰包山俗又名包河並城北流分

   為二俱入時一支逕梧臺前西入者曰系水一攴遠至博興東南李監橋入者曰澠水盧水

   在諸城縣東舊名久台水北流入濰漢書地理志琅邪郡横縣故山久台所出水經注盧水即久台

   水也出東武縣東南盧山西北流逕昌樂故城西東北流逕東武縣故城東又北入濰府志盧水有

   二源東源出盧山之陰西北流西源出烽火山陰東北流二水分流五里至縣東南十五里曹陳村

   合而為一俗名合河人經合河頭村東北流又折而西北入濰水密水在諸城縣東三十里

   水經注密水有二源西源出奕山亦曰鄣日山其水東北流東源出五弩山西北流同瀉一壑俗謂

   之百尺水古人堨以溉田數十頃北流逕高密縣西下注濰水又有諸葛河源出縣東北三十里蒲